Cleanfield Polska Sp. z o.o.
Przywracamy porządek
w naturze...
Cleanfield Polska Sp z.o.o.
ul. Wiązana 5d, 04-765 Warszawa
NIP 9522077503, KRS 0000337782
Kapitał zakładowy PLN 30 000

PRZESTRZEGAJ PRAWO…

Wynikająca z wdrożenia dyrektyw UE (w szczególności dyrektywy PE i RE nr 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r.) nowelizacja ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Prawo ochrony środowiska oraz ustawy towarzyszące - Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) zwaną „dyrektywą IED”, zmieniła obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku.

Nowelizacja ta zwiększa odpowiedzialność właścicieli nieruchomości gruntowych, nakłada na nich obowiązek podejmowania działań w na rzecz identyfikacji, monitorowania i usuwania potencjalnych zanieczyszczeń z gruntów i wód podziemnych.

Cleanfield Polska Sp. z o.o. jest polską firmą biotechnologiczną, której polem działalności są oceny zanieczyszczeń ziemi i wód gruntowych oraz sporządzanie i realizacja projektów ich likwidacji. Świadczymy także usługi konsultacji i doradztwa w tych dziedzinach.

Gdziekolwiek jest to możliwe, w prowadzonych pracach remediacyjnych stosujemy metody oparte na wykorzystaniu naturalnych mechanizmów naprawczych, istniejących w przyrodzie. Naszą specjalnością jest biologiczne usuwanie zanieczyszczeń opartych na produktach ropopochodnych. Zależnie od rodzaju, stopnia i demarkacji przestrzennej plam zanieczyszczeń, prace remediacyjne prowadzimy zarówno technikami in-situ (technika zachowawcza), jak i ex-situ (technika inwazyjna).

Nasza historia w skrócie

1999/2000Powstaje Cleanfield Denmark ApS (późniejsza nazwa: Cleanfield Bioservices ApS)
2002Powstaje oddział Cleanfield w Estonii
2004Realizacja pierwszego zlecenia na terenie Federacji Rosyjskiej (St. Petersburg)
2005Zakończenie realizacji setnego zlecenia
2009Uzyskanie patentu na produkcję bakterii degradujących zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi
2010Powstaje Cleanfield Polska Sp. z o.o. (na bazie istniejącej od 2009 polskiej firmy ICS Sp. z o.o.)

Posiadamy doświadczenie w geologii, mikrobiologii środowiskowej i inżynierii lądowej. W wielu zadaniach remediacyjnych wykorzystujemy nasze autorskie, opatentowane rozwiązanie BioBox™. Jeśli wymaga tego zlecone nam zadanie, korzystamy z doradztwa współpracujących z nami firm zewnętrznych.

Cleanfield Polska Sp. z o.o. powstała w roku 2010. Od początku istnienia ściśle współpracujemy z firmami duńską Cleanfield BoService ApS i niemiecką Sensatec GmbH, wyspecjalizowaną w oczyszczaniu wód gruntowych. Od roku 2010 wspólnie zrealizowaliśmy pokaźną liczbę projektów remediacyjnych. Informacje o wybranych pracach znajdą Państwo w zakładce Realizacje.

O firmie

2012Wyprodukowanie (przez Cleanfield Polska Sp. z o.o.) pierwszego systemu kontenerowego BioBox™
2015 Powstaje spółka joint venture w Kazachstanie w związku z planem oczyszczania gruntów na terenie międzynarodowego portu lotniczego w Astanie
2015Uzyskanie patentu na system BioBox™
2016Zmiana statusu Cleanfield Polska Sp. z o.o. (zmiany kapitałowe)
2016Reorganizacja firmy duńskiej, zmiana nazwy na Cleanfield Bioservices ApS, reorganizacja we współpracy z Sensatec GmbH linii produkującej mikroorganizmy stosowane w bioremediacji

CZYM JEST BIOBOX™?

Na podstawie doświadczeń i obserwacji uzyskanych w trakcie realizacji setek zadań remediacyjnych opracowaliśmy technologię umożliwiającą zautomatyzowane oczyszczanie ziemi a także wód gruntowych. Ucieleśnieniem tej technologii jest rodzina urządzeń o wspólnej nazwie BioBox™.

BioBox™ jest autonomicznym urządzeniem mieszczącym się w standardowym kontenerze morskim, którego działaniem zarządza będący jego integralną częścią system komputerowy z oprogramowaniem w technologii PLC. Nadzór nad pracą systemu realizowany jest są zdalnie drogą radiową (GPRS) przez specjalistów w centrali Cleanfield. System ten kontroluje procesami dozowania i cyrkulacji sporządzonego automatycznie biokoktajlu, który, zależnie od konfiguracji doprowadzany jest pod ziemię do miejsca występowania zanieczyszczeń lub do instalacji zraszania pryzm zanieczyszczonej ziemi. Przesącz z pryzm lub spod powierzchni ziemi odprowadzany jest przez stacjonarny separator olejowy do zbiornika retencyjnego, skąd jest czerpany w miarę potrzeb przez BioBox™ do sporządzenia nowych porcji biokoktajlu.

Dzięki umieszczonym w plamach zanieczyszczeń i połączonym z BioBox™ sensorom mierzącym parametry remediacji system pozyskuje dane ustalające optymalny skład i ilość dozowanego biokoktajlu. Ponadto okresowo pobiera się z pryzm lub miejsca zanieczyszczenia próbki ziemi, które następnie bada się w laboratorium w celu monitorowania postępu remediacji. Uzyskane w ten sposób dane pozwalają stwierdzić osiągnięcie zamierzonego poziomu oczyszczenia lub odpowiednio zmienić skład biokoktajlu tak, aby zapewnić optymalne warunki bioremediacji.

Pojedynczy system BioBox™ jest bardzo wydajny i umożliwia prowadzenie remediacji zanieczyszczonej ziemi w rozległym terenie lub na wielu pryzmach zanieczyszczonej ziemi jednocześnie.

Pierwszy kompletny BioBox™ w konfiguracji stosowanej do oczyszczania ziemi w pryzmach zbudowany został w roku 2012 w Polsce. W roku 2015 technologia BioBox™ uzyskała patent międzynarodowy.

BioBox pracujący na terenie jednego z obiektów w południowej Danii

Zastosowanie

BioBox™ wykorzystywany jest wszędzie, gdzie konieczne jest szybkie, sprawne i skuteczne oczyszczenie ziemi lub/i wód gruntowych z substancji niebezpiecznych.
Prace remediacyjne prowadzone z użyciem BioBox™ realizowane są w dwóch podstawowych układach:

Układ In Situ (bez konieczności wykopywania zanieczyszczonej ziemi)
Stosowany tam, gdzie zanieczyszczenia ziemi (i niejednokrotnie także wód gruntowych) występują pod powierzchnią gruntu na niezbyt rozległym terenie, zaś sama ziemia ma relatywnie dobrą wodoprzepuszczalność. Jednocześnie z różnych przyczyn (jak np. gęsta zabudowa i infrastruktura podziemna) nieopłacalne lub wręcz niemożliwe jest przeprowadzenie prac ekskawacyjnych (wykopanie zanieczyszczonej ziemi). BioBox™ instalowany jest wówczas w rejonie zanieczyszczonym, w którym wykonuje się odpowiednio rozmieszczone otwory eksploatacyjne o ściśle określonej średnicy (na ogół od 60 do 150 mm) i głębokości (od kilku do kilkunastu metrów). Otwory te służą do zapewnienia półotwartej cyrkulacji wody gruntowej. Zanieczyszczona woda jest wypompowywana spod ziemi i doprowadzana do BioBox™, w którym jest automatycznie odpowiednio traktowana i wzbogacana (natlenianie, bakterie, odżywki, stabilizatory pH etc.), następnie wtłaczana na powrót pod ziemię. Czas realizacji takich zadań, zależnie od stopnia zanieczyszczenia i jego demarkacji przestrzennej to kilka do kilkunastu miesięcy.

Uzupełnienie układu Ex Situ
W przypadku rozległych zanieczyszczeń często jedynym sposobem na ich szybką likwidację jest wykopanie zanieczyszczonej ziemi i zasypanie powstałych wykopów niezanieczyszczoną ziemią o podobnych własnościach geologicznych. Wybrana zanieczyszczona ziemia powinna wówczas trafić na certyfikowane składowiska, na których może zostać automatycznie oczyszczona z użyciem stacjonarnego BioBox™. Na usypanych na uszczelnionym podłożu pryzmach zanieczyszczonej ziemi instaluje się wówczas sieć przewodów zraszających ziemię biokoktajlem oraz system zbierania odcieków trafiających na powrót do BioBox™ w celu przetworzenia i wzbogacenia. Zdarza się, że przy sprzyjających warunkach wybraną zanieczyszczoną ziemię usypuje się w pryzmy bezpośrednio przy miejscu przeprowadzenia wykopów, a BioBox™ instaluje się na miejscu. Tym samym eliminuje się konieczność transportu zanieczyszczonej ziemi. Po oczyszczeniu ziemia ta trafia w miejsce, skąd ją wykopano. Przeciętny czas na usunięcie zanieczyszczeń w takim układzie to kilka miesięcy.

KONFIGURACJE BioBox™

Układ In Situ (wymaga wykonania otworów technologicznych w ziemi)

 • Pełna konfiguracja PLC jednokontenerowa Stosowana przy dużych projektach i jednoczesnej niemożności prac ekskawacyjnych, gdzie jedynym rozwiązaniem jest technologia In Situ
 • Konfiguracja „analogowa”, jednokontenerowa Uproszczony BioBox™ sterowany jedynie za pomocą sprzężeń hydromechanicznych, pozbawiony komponentów komputerowych PLC, stosowany przy niewielkich projektach (np. remediacje terenu stacji paliwowych)
 • Uzupełnienie układu Ex Situ (wymaga uszczelnienia podłoża pod pryzmy ziemi oraz instalacji systemów zraszania pryzm i odprowadzania odcieków)

 • Pełna konfiguracja PLC dwukontenerowa Stosowana w projektach obejmujących duże ilości zanieczyszczonej ziemi (powyżej 50 000 ton rocznie) i wymagających sporej ilości biokoktajlu. Główny kontener zawiera zespół sterowania oraz liczne pompy i bioreaktor, zaś drugi kontener jest stacją przygotowywania biokoktajlu (do 12 m3 na dobę)
 • Pełna konfiguracja PLC jednokontenerowa Różniąca się od dwukontenerowej jedynie tym, że z uwagi na skalę projektu nie wymaga się dysponowania pokaźnymi objętościami biokoktajlu i pojemnik z biokoktajlem ulokowany jest razem z pozostałymi komponentami systemu wewnątrz jednego kontenera
 • Realizacje CLEANFIELD

  Lista skrócona
  Projekt Czas Krótki opis
  Likwidacja zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi wody wypełniającej tunel podziemny na terenie nieczynnego zakładu produkcyjnego „Siarkopol” (Tarnobrzeg) 2015 Prace wykonano dla “Siarkopolu” Tarnobrzeg poprzez oczyszczenie ponad 700 m3 wody do stopnia umożliwiającego jej wypompowanie do sieci kanalizacyjnej
  Ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego rejonu kanału rzeki Łarpii (Police, woj. Zachodniopomorskie), sporządzenie wariantowego planu remediacji wraz z kosztorysami 2015 Pracę wykonano na zlecenie władz lokalnych powiatu Police
  Podwykonawstwo prac remediacyjnych na terenie nieczynnego lotniska wojskowego (woj. Wielkopolskie) i przepompowni rurociągu naftowego (woj. Kujawsko-Pomorskie) 2013 - 2015 Prace wykonane w technologii kombinowanej (In-Situ i Ex-Situ) z wykorzystaniem urządzeń BioBox™. Zadanie wykonywano na zlecenie firmy SEGI-AT Sp. z o.o.
  Oczyszczanie ziemi pochodzącej z wykopów. Okolice Kopenhagi 2013 – 2017 Utworzenie stanowiska remediacyjnego oczyszczającego ziemię z terenu całej Danii, o wydajności 100 tys. ton rocznie. Organizacja funkcjonowania, operacje oczyszczania, kierowanie logistyką.
  Oczyszczanie ziemi pochodzącej z wykopów. Południowa Dania 2012 – 2016 Utworzenie stanowiska remediacyjnego oczyszczającego ziemię z terenu południowej Danii, o wydajności 100 tys. ton rocznie. Organizacja funkcjonowania, operacje oczyszczania, kierowanie logistyką.
  Likwidacja wieloletnich zanieczyszczeń historycznych na ternach 8 stacji paliw należących do PKN Orlen (Warszawa, Sieraków, Płock, Ostrów Wlkp., Łódź, Gniezno, Poznań, Bydgoszcz) 2010 - 2015 Prace wykonane w technologii In-Situ z wykorzystaniem urządzeń BioBox™
  Oczyszczanie ziemi i zarządzanie pracami 2009 – 2011 Projekt obejmujący zarządzanie oczyszczeniem ziemi w centrum Kopenhagi. Łącznie oczyszczono blisko 1 mln ton ziemi.
  Prace remediacyjne na terenie gminy Gentofte (Dania) 2007 - 2009 Zarządzanie pracami, ocena zagrożeń, wykonanie remediacji (zanieczyszczenia związkami ropopochodnymi i ciężkimi metalami)
  Prace remediacyjne na terenie prywatnej posiadłości na pograniczu Gentofte i Hovestaden (Dania). 2006 - 2008 Zarządzanie pracami, ocean zakresu zanieczyszczeń i zagrożeń, wykonanie remediacji (zanieczyszczenia ropopochodne).
  Prace remediacyjne na terenie Kopenhagi, dzielnica Nørrebro. 2007 – 2009 Zarządzanie i wykonanie prac na zlecenie firmy deweloperskiej – oczyszczenie rozległego terenu pod zabudowę mieszkalną z poważnych zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi.
  Remediacja terenów poprzemysłowych na terenie gminy Fakse (Dania) 2007 – 2009 Likwidacja pokaźnych zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi (wycieki z nieczynnych zbiorników i infrastruktury podziemnej).
  Ocena stanu środowiska wodno-gruntowego 2006 - 2007 Prace wykonane na terenie otaczającym port bałtycki w rejonie Nykøbing Sjælland (Dania)
  Prace remediacyjne dla firmy deweloperskiej w rejonie Rødovre (Dania) 2006 – 2008 Prace wykonane na terenie nieczynnej stacji paliw, silnie zanieczyszczonym produktami ropopochodnymi
  Prace remediacyjne na rzecz lokalnej gminy Sulkava (Finlandia) 2006 – 2008 Prace wykonane na terenie nieczynnej stacji paliw, silnie zanieczyszczonym produktami ropopochodnymi
  Prace remediacyjne na terenie prywatnej posiadłości, rejon Tølløse (Dania) 2007 – 2009 Likwidacja historycznego zanieczyszczenia olejem opałowym
  Doradztwo techniczne dla gminy Gentofte (Dania) 2005 - 2006 Nadzór nad oceną stanu środowiska gruntowo-wodnego.
  Projekt remediacji 2004 - 2005 Wykonanie projektu remediacji terenu czynnego torowiska kolejowego (Nartva, Estonia)
  Bioemediacja obszaru zanieczyszczonych historycznie 4 rejonów rafinerii w Narva (Estonia) 2003 - 2005 Zarządzanie pracami, usunięcie źródeł zanieczyszczeń, oczyszczenie około 20 000 m3 ziemi zanieczyszczonej produktami ropopochodnymi
  Ocena zagrożeń i opracowanie projektu remediacji terenu nieczynnej stacji paliw na terenie Petersburga (Federacja Rosyjska) 2004 - 2005 Zarządzanie projektem, uzyskanie pozwoleń od władz lokalnych.
  Ocena zagrożeń i opracowanie projektu remediacji rejonu lokalnej wieży ciśnień na terenie Petersburga (Federacja Rosyjska) 2004 - 2005 Zarządzanie projektem, uzyskanie pozwoleń od władz lokalnych.
  Doradztwo w zakresie remediacji terenu przemysłowego w KopenhadzeRisk Assessment ad treatment strategy on industrial site, Copenhagen 2004 Zarządzanie pracami, ocena zagrożeń, wytyczne do sporządzenia planu remediacji.
  Likwidacja zanieczyszczeń brzegów rzecznych w rejonie Sulkava (Finlandia) 2002 - 2004 Ocena efektów dotychczasowych prac i ocean aktualnego stanu środowiska wodno-gruntowego, bioremediacja w układzie In-Situ do stanu wymaganego lokalnymi regulacjami prawnymi.
  Ocena stanu środowiska wodno-gruntowego w rejonie zanieczyszczeń historycznych, Ryga (Łotwa) 2002 – 2003 Zarządzanie projektem, sporządzenie planu remediacji na terenie nieczynnej, post-sowieckiej fabryki chemicznej, wytyczne do wdrożenia remediacji planowanej na rok 2005.
  Ocena stanu środowiska wodno-gruntowego i remediacja w rejonie czynnej stacji transformatorowej w Arukula (Estonia) 2003 Zarządzanie projektem bioremediacji in-Situ rejonu zanieczyszczonego wyciekami oleju transformatorowego w sposob niezakłócający funkcjonowania obiektu.
  Ocena stanu środowiska wodno-gruntowego i remediacja w rejonie nieczynnej stacji paliw w Tallinie (Estonia) 2003 Zarządzanie projektem bioremediacji in-Situ rejonu zanieczyszczonego wyciekami produktów ropopochodnych. Teren aktualnie słuzy jako park na terenie siedziby Eesti Energia
  Ocena zagrożeń powodowanych przez wycieki ze zbiornika oleju opałowego, porzenikające do sieci kanalizacyjnej 2003 Zarządzanie projektem wykonywanym dla władz Kopenhagi.
  Bioremediacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku poważnego wypadku na terenie Vaekso (Dania) 2003 Prace wykonane na zlecenie Statoil oraz lokalnych władz.
  Ocena stanu środowiska wodno-gruntowego w rejonie wycieków paliw płynnych na peryferiach Kopenhagi. 2003 Zarządzanie projektem i sporządzenie planu remediacji.
  Projekt remediacji terenu torowisk kolejowych w Daugavspils (Łotwa) 2002 Projekt wykonany na zlecenie Łotewskich Kolei Państwowych
  Projekt i wykonanie remediacji czterech rejonów z zanieczyszczeniami historycznymi w ramach programu DANCEE, Narva (Estonia). 2002 Zarządzanie projektem, ocean zanieczyszczeń, wdrożenie planu bioremediacji in-Situ. Prace wykonane na zlecenie Duńskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Eesti Energia.
  Ocena zanieczyszczeń, remediacja zanieczyszczeń mazutem terenu nieczynnego terminala naftowego, Iru (Estonia) 2002 Projekt wykonany na zlecenie Eesti Energia.
  Remediacja alarmowa po wypadku w rejonie Frederiksborg (Dania) 2002 Usunięcie skutków awaryjnego wycieku produktów ropopochodnych do lokalnego rezerwuaru wody. Prace wykonane na zlecenie lokalnych władz oraz Statoil.
  Likwidacja zanieczyszczeń w rejonie Ganloese (Dania) 2002 Usunięcie rozległych zanieczyszczeń spowodowanych licznymi wyciekami oleju opałowego. Wykonano na zlecenie lokalnej firmy ubezpieczeniowej.
  Ocena zagrożeń dla nieruchomości mieszkalnych, wynikającychy z wycieków oleju opałowego i wykonanie remediacji w rejonie Aarhus (Dania) 2002 Prace wykonane na zlecenie firmy ubezpieczeniowej.
  Plan i wykonanie remediacji zanieczyszczeń olejem opałowym w rejonie Fredericia (Dania) 2002 Prace wykonane na zlecenie firmy ubezpieczeniowej.
  Ocena zanieczyszczeń i sporządzenie planu remediacji na terenie Kopenhagi. 2002 Ocena poziomu zanieczyszczeń i zagrożen dla środowiska – zanieczyszczenia węglowodorami chlorowanymi. Prace wykonane na rzecz firmy Oliebranchens Miljøpulje.
  Ocena zagrożeń i sporządzenia planu remediacji. Teren poprzemysłowy, Kopenhaga. 2002 Prace wykonane na zlecenie władz miasta.
  Remediacja zanieczyszczeń spowodowanych wyciekami oleju opałowego, farma ekologiczna na Jutlandii (Dania) 2002 Bioremediacja gruntu pod farmą trzody chlewnej na zlecenie firmy ubezpieczeniowej.
  Remediacja zanieczyszczeń spowodowanych wyciekami oleju opałowego, przetwórnia mleczarska Jutlandii (Dania) 2001 Prace wykonane w sposób nie wymagający przerw w funkcjonowaniu przetwórni.
  Sporządzenie planu bioremediacji i likwidacja zanieczyszczeń olejem opałowym w Gladsaxe (Dania) 2001 Wykonano techniką In-Situ na zlecenie Oliebranchens Miljøpulje.
  Plan i wykonanie remediacji zanieczyszczeń olejem opałowym w rejonie Fredericia (Dania) 2001 Prace wykonane na zlecenie firmy ubezpieczeniowej.
  Remediacja zanieczyszczeń w wyniku wycieku domowego zbiornika oleju opałowego, Aarup (Dania) 2001 Wykonano techniką In-Situ na zlecenie Oliebranchens Miljøpulje.
  Ocena stanu środowiska, likwidacja zanieczyszczeń olejem transformatorowym na terenie stacji transformatorowej, Tallin (Estonia) 2000 Wykonano na zlecenie Eesti Energia
  Remediacja zanieczyszczeń w wyniku wycieku domowego zbiornika oleju opałowego, południowa Dania 2000 Wykonano techniką In-Situ na zlecenie Oliebranchens Miljøpulje.
  Remediacja torowisk kolejowych na terenie Kopenhagi 2000 Prace wykonane na terenie Zakładów Serwisowych Państwowej Kolei Królestwa Danii

   
   
   
   

  Cleanfield Polska Sp z.o.o.
  ul. Wiązana 5d, 04-765 Warszawa
  NIP 9522077503, KRS 0000337782
  Kapitał zakładowy PLN 30 000

  Dr Igor J. Polakowski
  Prezes Zarządu / CEO
  Tel.: +48 602 329 233
  E-mail: ijp@cleanfield.com