{
b
Array ( [0] => cleanfield [1] => biobox )

Forurening i din jord?
CleanField hjælper dig hele vejen

biobox-tubes.jpg

I CleanField gør vi alt hvad vi kan, for at dit nærmiljø bliver rent og rart. Vi har mange års erfaring med miljøundersøgelser, afværgeforanstaltninger og egentlig rensning af jord og grundvand. Du skal bare sige til, så hjælper vi dig hele vejen til et sundt miljø. Har du en gammel nedgravet olietank, der måske er utæt, en gårdsplads med oliespild, eller et mangeårigt udslip fra lagertanke. Vi hjælper dig med at afklare omfanget, planlægge hvad der skal ske og afmelde grunden til kommunen, når opgaven er løst.

CleanField udvikler og benytte miljøteknologiske løsninger som BioBox™ og SensaWall™ til industriel oprensning af olie og kemikalie forurenet jord og grundvand, og tilbyder rådgivning og miljøstyring på produktionspladser eller on-site opgaver.

Med SensaGuard™, har du mulighed for øjeblikkeligt at detektere miljøfarlige komponenter i forsyningsvandet fra vandværker eller i åer, så en opstået forureningskilde ikke skal belaste vandet unødigt, før end det opdages.Samarbejdspartnere

Cleanfield samarbejder gerne med leverandører og rådgivere i miljøsager for at finde de rette miljøteknikker til rensning af forurenet jord og grundvand.

Vi samarbejder således med såvel underleverandører af teknologi til at understøtte den samlede opgave, ligesom vi selv er underleverandører, i meget store sager, hvor vores teknikker er den del af den samlede opgave. Vores vigtigste tekniske samarbejdspartner er Sensatec.

Ligeledes deltager vi aktivt i den offentlige debat om jord og grundvandsforurening, og er medlem af disse faglige selskaber:

Dansk miljøteknologi

Cleanfield har et tæt samarbejde med jordbehandlere om drift af Biobox™ på flere lokaliteter i Danmark. 

Ring og aftal et møde, hvis du har en ide eller opgave som vi kunne tænkes at samarbejde om.   

 

 

Produkter

Cleanfield udvikler og leverer disse teknikker og services:

Miljøtekniske produkter

 Biobox™ til brug for ex-site jordrensning

 Biobox for in-situ oprenings af forurenet jord på svært tilgængelige steder - som under huse etc.

 SensaWall - er en afværgeteknik, der forhindrer en forureningsfane i undergrunden i at nå frem til grundvandsboringer.

 SensaGUARD - er en måleteknik til øjeblikkelig detektion af forureningskomponenter i rent vand.

Konsulentopgaver

 Miljøundersøgelser og forklassificering - hvis du har mistanke om forurening i din jord.

 Rådgivning til valg af rensningsmetode og afmelding af grunden som forurenet.

 Miljøtilsyn i forbindelse med større oprensningsopgaver, hvor jorden skal karteres og behandles miljømæssigt forsvarligt.

 Jordrensning og håndtering i forbindelse med on-site eller off-site oprensning på pladser, som benytter BioBox™ teknikken.

Tillægsprodukter

 Bakterier og hjælpe komponenter til biologisk nedbrydning af forureningskomponenter

 Tilpassede næringsblandinger til understøttelse for biologisk vækst

 Komponenter til brug sammen med Biobox™ og andre af vores teknikker

Rådgivning

Forurening i jorden kan afhjælpes - Cleanfield ved, hvad der er bedst for dig!.

Fotostatemne-mark.jpg

Vores mangeårige erfaringer med forurenet jord og vores gode netværk af samarbejdspartnere stiller vi til rådighed for dig, hvis uheldet er ude.

Er du bekymret for, om du har en forurening eller hvad den i givet fald kan have af koncekvenser for dig og din familie eller virksomhed ?

Vi følger processen fra mistanke til endt oprensning - eller rådgiver dig om hvilke metoder, der vil kunne løse dit problem enklest og billigst. Vores service dækker:

Ring eller skriv til vores salgschef, for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe dig videre i sagen.

  • Miljøundersøgelser og prøvetagning
  • Projektledelse, planlægning og miljøtilsyn
  • Udførelse af afværgning, opgravning eller lokal oprensning
  • Retablering og afmeldelse fra kortlægning
  • Fjernelse af udtjente villatanke til olie

- I grunden renser vi jorden!

Afværgning, oprensning eller afmelding

Fotostatemne-mark.jpg

Oprensning efter uheld

Egentlig oprensning løses typiskt ved at grave jorden af og flytte den til en jordbehandler, der derefter overtager ansvaret og opgaven. Cleanfield yder oprensningsservice på flere modtagerpladser i Danmark, og kan til hver en tid hjælpe med opgravning og minimering af opgavens omfang. I specielle tilfælde, hvor jorden f.eks ligger under bygninger eller med meget snævre rammer omkring sig, kan Cleanfield løse oprensningen ved brug af Biobox™ for in-situ.

Cleanfield sørger selvfølgelig også for afmelding af grunden som forurenet.

Uheld i undergrunden

Står man med en lækage fra et rør, en fabrik eller benzintank, vil der typisk være en risiko for afdampning til overfladen, samt en spredning til undergrunden og grundvandet. I sådanne tilfælde er det op til rådgiveren, om der skal tages skridt til at fjerne forureningen, eller om man kan nøjes med at lave en afværgning - enten med aktiv monitorering, indespærring og gradvis ekstraktion eller om man simpel hen kan sikre lokal miljøet i mod kontakt og afdamning, og så blot lade naturen klare sagen over de næste mange år.

Cleanfield vurderer gerne sagen - ligesom vi kan lave aktiv afværge gennem brugen af SensaWall™ og Biobox™ for in-situ brug.     

 

Rens jorden i en fart
og giv miljøet en ny start

IMG_2567.jpg

BioBox™ forcerer de naturlige processer i jorden som nedbryder organisk forurening hurtigt og sikkert. Samtidig er BioBox™ et unikt rensningssystem som er modulært og skalérbart. En BioBox™ løsning altid kan tilpasses den forureningsproblematik som du står over for, hvad enten der er tale om olie, andre kulbrinter, PAH forbindelse, BTEX, Klorerede opløsningsmidler og pesticider.

Det er dokumenteret at BioBox™ kan rense forurenet jord hurtigere og mere effektivt. Samtidig kan en BioBox løsning også omfatte rådgivning, analyse, sagsbehandling, driftsovervågning og løbende optimering af processen.Det grundlæggende princip for BioBox™

Procesvandet til systemet kommer enten fra undergrunden, fra et opsamlingsbassin eller fra anden vandforsyning. Den centrale enhed i BioBox™ måler vandets kvalitet, vurderer den forurenede jords behov og tilsætter den rette mængde reagenser til vandet.  

Vandets kemiske kvalitet tilpasses samtidigt med henblik på, at skabe den rette biologiske balance i den jord der er under behandling. 

Når reagenset er klar, fordeles det i jorden gennem et injektionssystem. 

BioBox™ vil nu mere eller mindre aktivt trække reagenset gennem jorden og tilbage i et perkolatbassin eller lignende, hvor det reagere sammen med de forureningskomponenter, der er kommet med ud. Vandet er herefter klar til recirkulering.

Undervejs indsamler BioBox™ informationer fra jorden om den biologiske aktivitet og data sendes løbende til CleanFields centrale database og overvågningstjeneste.

Video her på siden viser hvordan BioBox™ fungerer.

 

Teknik

BioBox klarer det hele selv

IMG_2583.jpg

BioBox™ er et patenteret system. ”Box” refererer i højere grad til den logik og styring der skal til, for at håndtere nedbrydningen af forurening, end til en egentlig fysisk boks. Analogien er dog relevant i forhold til, at BioBox™ systemet opbygges af flere moduler, afhængig af problemets karakter, volumen og de konkrete forhold der gør sig gældende. Det centrale BioBox™ modul indgår dog altid i løsningen og er typisk en container eller trailer, der stilles op på behandlingsstedet.

Hvert modul har sit formål og funktion, men afhængig af opgaven, kan der tilsluttes yderligere komponenter eller metoder på de enkelte moduler, ligesom der kan indgå flere moduler af samme slags i løsningen. Alle målinger, hændelser og fejl registreres i CleanFields centrale database, som overvåges løbende af sagsbehandleren som også har adgang til historikken for det enkelte anlæg og den enkelte mile.

Meritter

Biobox™ i off-site rensning 

IMG_2578.jpg

 

Biobox™ benyttes på flere lokaliteter i Danmark og i udlandet.

Som off-site metode benyttes Biobox hos Jordrens Syd og hos Jordrens Køge.

De to anlæg har renset oile og kemikalie forurenet jord gennemflere år, og har opnået en løbende produktion, der har øget gennemstrømningen og sikkerheden i rensningen.

 

 

Scroll Down